واکسیناسیون و صدور شناسنامه حیوانات توسط دکتر زاهدزاده